Integrovaná politika kvality a bezpečnosti informací

14.2.2019
Vedení společnosti Allium, s.r.o. se rozhodlo pro zavedení integrovaného systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 a systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle požadavků normy ISO/IEC 27001.
 
Naše společnost s mezinárodní působností se specializuje na implementaci a podporu podnikových informačních systémů, systémovou integraci a na poradenství v oblasti řízení podniku a efektivního využívání informačních technologií.
Péče o zákazníka je jedním ze základních atributů naší dlouhodobé strategie. Rozvíjíme a nadále budeme rozvíjet svou činnost se zřetelem na jeho potřeby a naší snahou bude vysoká kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.
Jednatel společnosti vyhlásil Integrovanou politiku kvality a ISMS, která je v souladu se strategií společnosti a zahrnuje tyto oblasti:

1   Kvalita
Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti. Systém řízení kvality je udržován a rozvíjen v souladu s požadavky normy ISO 9001.

2   Bezpečnost
Uplatňujeme zásady informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám, zajišťujeme vysokou ochranu citlivých dat a informací. Pracujeme na rozvoji systému řízení bezpečnosti informací tak, abychom naplňovali požadavky normy ISO/IEC 27001.

3   Respektování zákazníka
Naše produkty vyrábíme a dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.
Pro trvalé zlepšování služeb pro zákazníka bude společnost doplňovat své technické zázemí a sledovat vývoj nových technologií, bude pečlivě dbát o zlepšení komunikace a toku informací jak uvnitř mezi svými pracovníky, tak vůči dodavatelům a především vůči svým zákazníkům.

4   Dodavatelé
Partnerské vztahy navazujeme s takovými dodavateli a partnery, kteří splňují naše kritéria pro dodávku materiálů, zařízení nebo služeb, využívaných při našich činnostech.

5   Zaměstnanci
Vážíme se schopných a tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat. Kromě všeobecných kvalifikačních předpokladů, které jsou nutné pro výkon povolání, bude společnost dbát o trvalé zvyšování jejich odborné kvalifikace.

Závazek vedení společnosti:
Vedení společnosti vytvoří hmotné i organizační podmínky pro zavedení, udržení a neustálé zlepšování integrovaného systému managementu kvality a bezpečnosti informací. Bude trvale uplatňovat principy důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací. Vedení se zavazuje k dodržování legislativních a jiných požadavků, které se dotýkají činnosti společnosti.

Integrovaná politika kvality a ISMS je ve firmě vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni zaměstnanci firmy.

V Brně dne 1.10.2014                            
Přezkoumáno dne 11.1.2019

Ing. Zdeněk Opršal, jednatel společnosti